Privacyverklaring VTO

De Netwerken Palliatieve Zorg van Oost-Vlaanderen hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we u hierover informeren.
 

De Netwerken Palliatieve Zorg van Oost-Vlaanderen houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat :

 

1.Identiteit van de organisatie


De Netwerken Palliatieve Zorg van Oost-Vlaanderen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo                                                            Netwerk Levenseinde
Bilksken 36                                                                                                  Meerspoort 30
9920 Lovendegem                                                                                        9700 Oudenaarde
09 218 94 01                                                                                                055 20 74 00
npz.genteeklo@palliatieve.org                                                                     info@netwerklevenseinde.be

Netwerk Palliatieve Zorg Aalst-Dendermonde-Ninove                                    Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
Gentsesteenweg 355                                                                                    Rozenlaan 17 – bis 2
9300 Aalst                                                                                                   9111 Belsele
053 21 40 94                                                                                                03 776 29 97
info@npzadn.be                                                                                          info@npzw.be
 

2.Doel verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden  :3.Welke persoonsgegevens worden verzameld

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegeven van u vragen en/of verwerken :

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen.
 

4.Wie heeft toegang tot persoonsgegevens

Eigen organisatie

Enkel medewerkers in loondienst die in het kader van de uitvoering van hun opdracht, (gedeeltelijke) persoonsgegevens nodig hebben, hebben daartoe (gedeeltelijk) inzage.

Zij zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

De organisatie heeft de nodige maatregelen getroffen wat betreft de toegangsrechten met het oog op een  zo maximaal mogelijke bescherming van de persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgeven aan derden indien deze direct betrokken zijn bij de realisatie van vorming, training en opleiding of enig andere activiteit door de organisatie, voor zover en uitsluitend dan, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het desbetreffende initiatief.
In dit geval onderschrijft de organisatie met de derde partij een overeenkomst waarin beiden zich ertoe verbinden de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld voor commerciële of marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met organisaties die zich buiten de Europese Unie bevinden.
 

5.Bron van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen verstrekt zijn door de betrokkene zelf, dan wel door derden, m.n. hun werkgever die hen opgeeft voor een bepaalde activiteit.

 

6.Bewaartermijn

De organisatie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of vereist is op grond van de wet.

 

7.Beveiliging

De organisatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Volgende maatregelen werden genomen :

 

8.Rechten

Indien u zich op één van bovenstaande rechten wenst te beroepen, dan mag u contact opnemen met de organisatie via de coördinaten vermeld onder punt 1.
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

 

9.Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via de coördinaten vermeld onder punt 1.

U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

10.Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie is steeds beschikbaar op onze website.

 

11.Wettelijke basis van de privacyverklaring